گواهی میدهم خدایی جز خدای یگانه الله نیست و گواهی میدهم محمد پیام آور الله است