روزی که لشکر بدیها در مقابل همه خوبیها می ایستد روزی که به فرزندان پیغمبر عزیزمان بی شرمانه میتازند و اهانت میکنند در حالی که ادعای مسلمانی میکنند ، لعنت الله علی قوم الظالمین