شنیده بودم یزید در انظار عموم شراب خواری میکرد و .... همچنان خلیفه

مسلمانان بود و هنوز عده ای زیاد او را جزء خلفا مینامند و برای من جای

تعجب بود . ولی اکنون برایم تعجبی نیست .

نمیدانم مسلمانان را چه شده مگر قرآن برای مسلمانان نیست و در آن

نیامده که شراب حرام است و برای خائن حرمین حرامتر

این از ملک فهد اونم از ملک عبدالله خدا رحم کنه بعدی را

 

انشاالله شربته

انشاالله محرمه