پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله و علیه و آله می فرمایند

اِنّ الحسین مصباح الهدی و سفینة النّجاة

همانا امام حسین علیه السلام چراغ هدایت و کشتی نجات است