علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

                                که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین

                                  به علی شناختم به خدا قسم خدا را