در سوره الرحمن آیات 37 آمده است

و ناگهان آسمان بشکافد و چون چرمی سرخ رنگ گلگون شود (37) 

همچون گل

محمد ایران 92