به فرق مظهر حق و عدالت ضربتی خورده / که امید حیات از آن شه مردان نمی آید

یتیمی دامن مادر گرفته اشک می ریزد / که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی آید