شهید زهره صالح محمد 27 ساله ساکن روستای "الدیه" در 18 نوامبر گذشته با میله آهنی نیروهای رژیم آل خلیفه مورد حمله قرار گرفت. این دختر بحرینی که پس از اصابت این ضربه به شدت مجروح شده و بر زمین افتاده بود قبل از انتقال به بیمارستان مدت زیادی در خیابان مانده بود .شایان ذکر است که رژیم آل خلیفه منکر استفاده از میله آهنی علیه تظاهرات کنندگان شده است در حالی که تصاویر تظاهرات بی اساس بودن ادعاهای آنها را ثابت کرده است. لعن الله علی قومالظالمین