چرا بعضی ها صیاد و نخ و قلاب و طعمه را میبینند که برایشان پهن کرده ولی با این وجود به مدح صیاد و دست و دلوازی آن بر میان که ببین چقدر بخشنده و به فکر ما است . چرا ؟ تاریخ نشان داده هیچ وقت آمریکا و انگلیس و رژیم جعلی صهیونیسم و روسیه و دیگر کشورهای ظالم به جز منافع نا مشروع خود به فکر کسی یا کشوری نیستند و براحتی راضی هستند که زن و بچه و پیر و جوان را به خاطر قدرت و سروت از بین ببرند و حتی به جنایتشان افتخار هم بکنند . چطور امکان داره حامی مردم ما باشند با کمی بصیرت کافیه تشخیص داد . ولی کسی که عناد داشته باشه تکلیفش معلو مه . لعن الله علی قوم الظالمین