کودکان مظلوم غزه که فرصت زندگی کردن و بزرگ شدن در زندان باریکه غره را هم نداشتند