الصبر مفتاح الفرج : صبر کلید گشایش و فرج است سخن گهر بار از حضرت علی علیه السلام