نظمی زیبا در تمامی قرآن وجود دارد که نمونه ای از آن در حروف مقطعه ح . م  است