نظم بسیار زیبا در تعداد آیات و سوره قرآن وجود حتما ادامه مطلب را ببینید