هرکس درک خود را از یک موضوع از جایی که ایستاده است توصیف می کند ؛