امروز هر حنجره و زبانی که مسلمانان را به وحدت دعوت کند ، حنجره الهی و ناطق من الله است و هر حنجره و زبانی که مسلمانان و مذاهب اسلامی را به دشمنی با یکدیگر تحریک کند ، زبان شیطان است