هر حب غیر از شما همانند بند و رشته ای بر پایم است که مرا از رسیدن به شما بازمیدارد بند ها و رشته ها آنقدر بسیار شده اند که دیگر مرا کلافه در هم خود کرده  ، شدیدا محتاج آرامشی هستم که در یادتان میتوان رسید