فرخنده باد بر شما و خانواده خوبتان مقدم بهار

به قلب و وجدان خودتون رجوع کنید قلبتان هیچ وقت به شما دروغ نمیگوید از سر لجبازی و رقابت به مخالفت با کسی یا به پشتی بانی از کسی نپردازید به درجه و اندازه درستی آنچه که بهش اعتقاد دارید عمل کنید و هر وقت از درجه اعتقادتان کم یا زیاد شد به عملتان انتقال دهید اگر اشتباه کردید آنرا به همان اندازه بیان کنید هر آدم بدی مطمئنا خوبی هایی هم دارد در مواقع تصمیم گیری خوبی و بدی کسی را با هم ببینید و فقط بدی آنرا نبینید و خداوند را ناظر بر گفته و عمل خود بدانید

/ 1 نظر / 43 بازدید